അറിവിന്റെ ആഘോഷം അതിലൂടെ ഉദ്യോഗം

Thursday, 19 January 2017

പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ

മെസപ്പൊട്ടോമിയ

ഇന്നത്തെ ഇറാക്ക്  പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രാചീന മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത്.
നദികൾക്കിടയിലെ രാജ്യം എന്നാണ് മെസപ്പട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം.
യൂഫ്രട്ടീസ്- ടൈഗ്രീസ് നദികൾക്കിടയിൽ ആണ് മെസപ്പട്ടോമിയൻ നാഗരികത വളർന്നത്.
മെസപ്പട്ടോമിയയിലെ സുപ്രധാന നഗരമായിരുന്നു ഉർ.
മെസപ്പട്ടോമിയയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം.
ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു  പ്രധാന രാജാവായിരുന്നു ഹമ്മുറാബി.
ബി.സി 1792` മുതൽ` 1750 വരെ ഹമ്മുറാബി ബാബിലോണിയ ഭരിച്ചു.
കുശവന്റെ ചക്രം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് മെസപ്പട്ടോമിയകാരാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
പ്രാചീന ലോകത്തെ അദ്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആടുന്ന പൂന്തോട്ടം ബാബിലോണിയയിൽ ആയിരുന്നു.
മെസപ്പട്ടോമിയയിലെ സുമേറിയൻ ജനത വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സവിശേഷമായ ലിഖിത രീതിയായിരുന്നു ക്യൂണിഫോം ലിപി.
കലണ്ടർ കണ്ടു പിടിച്ചത് മെസപ്പട്ടോമിയക്കാരായിരുന്നു.
ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂറുകളായി ആദ്യാമായി വികസിപ്പിച്ചതും  മെസപ്പട്ടോമിയക്കാരാണ്.

ഈജിപ്റ്റ്


നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടത്.
നൈലിന്റെ ദാനം എന്നാണ് ഈജിപ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായ ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ഈജിപ്റ്റിനെ നൈലിന്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഈ ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന്  അറിയപ്പെടുന്നത്.
പ്രാചീജ ഈജിപ്റ്റിലെ രാജാവ് ഫറവോ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്.
ഈജിപ്റ്റുകാർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃത ശരീരങ്ങളാണ് മമ്മികൾ.
ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ
ഈജിപ്റ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഗിസയിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ്
ഈജിപ്റ്റുകാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലേഖന വിദ്യയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി
ദശാംശ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗണന രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഈജിപ്റ്റുകാരാണ്.
സൂര്യനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള കലണ്ടർ വികസിപിച്ചെടുത്തതും ഈജിപ്റ്റുകാരാണ്.

No comments: