അറിവിന്റെ ആഘോഷം അതിലൂടെ ഉദ്യോഗം

Tuesday, 18 October 2016

ഇയാൻഡാ അറിയിപ്പ്

ഇയാൻഡാ അറിയിപ്പ്

ഇയാൻഡായിൽ ഈ ബുധനാഴ്ച (2016 ഒക്ടോബർ 19)-ന് ക്ലാസ്സില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വ്യാഴം, വെള്ളി (ഒക്ടോബർ 20, 21) ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 1 മണിവരെ. വ്യാഴാഴ്ച കണക്കിന്റെ ക്ലാസ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും പതിവുപോലെ പ്രതിദിന പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒക്ടോബർ 22 ശനിയാഴ്ച ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പി.എസ്.സി ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതിനാൽ അന്ന് ക്ലാസ്സ് ഇല്ല.

No comments: