അറിവിന്റെ ആഘോഷം അതിലൂടെ ഉദ്യോഗം

Monday, 18 July 2016

ദിനങ്ങൾ

ദിനങ്ങൾ ( GK 5)

1. ദേശീയ യുവജനദിനം- ജനുവരി 12
2.റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം- ജനുവരി 26
3. രക്തസാക്ഷിദിനം- ജനുവരി 30
4. ഡാർവിൻ ദിനം- ഫെബ്രുവരി 12
5. ദേശീയശാസ്ത്രദിനം- ഫെബ്രുവരി 28
6. ലോകജലദിനം- മാർച്ച് 22
7. ലോകാരോഗ്യദിനം- ഏപ്രിൽ 7
8. ലോകഭൗമദിനം- ഏപ്രിൽ 22
9. മാതൃദിനം- മേയ് 9
10. ലോകപുകയില വിരുദ്ധദിനം- മേയ് 31
11. ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനം- ജൂൺ 5
12. അന്തർദേശീയ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗ വിപണന വിരുദ്ധദിനം- ജൂൺ 26
13. ലോകജനസംഖ്യാദിനം- ജൂലൈ 11
14. ലോക-മുലയൂട്ടൽ വാരാചരണം- ആഗസ്റ്റ് 1-7
15. ഹിരോഷിമാദിനം- ആഗസ്റ്റ് 6
16. രോഗപ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണവാരം- ആഗസ്റ്റ് 6-12
17. അധ്യാപകദിനം- സെപ്റ്റംബർ 5
18. ലോക ഓസോൺ ദിനം- സെപ്റ്റംബർ16
19. ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം- സെപ്റ്റംബർ 21
20. ലോകഹൃദയദിനം- സെപ്തംബർ 28
21. ലോക മൃഗക്ഷേമദിനം- ഒക്ടോബർ 4
22. ലോകബഹിരാകാശവാരം- ഒക്ടോബർ 4-10
23. ലോകതപാൽ ദിനം- ഒക്ടോബർ 9
24. ലോകഭക്ഷ്യദിനം- ഒക്ടോബർ 16
25. അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം- ഒക്ടോബർ 17.
26. ശിശുദിനം- നവംബർ 14
27. ലോക പ്രമേഹ ദിനം- നവംബർ 14
28. ദേശീയോഗ്രഥന ദിനം- നവംബർ 19
29. ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനം- ഡിസംബർ 10
30. ലോക ആസ്ത്മ ദിനം-ഡിസംബർ 11
31. രാജ്യാന്തര പർവ്വതദിനം-ഡിസംബർ 11

No comments: