അറിവിന്റെ ആഘോഷം അതിലൂടെ ഉദ്യോഗം

Saturday, 30 July 2016

തൂലികാ നാമങ്ങൾ (GK 5)GK 5-തൂലികാ നാമങ്ങൾ

1.ഉറൂബ്-പി.സി.കുട്ടികൃഷ്ണൻ
2.ചെറുകാട്-സി.ഗോവിന്ദപിഷാരടി
3.പവനൻ-പി.വി.നാരായണൻ
4.കേസരി- ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
5.ഇടശ്ശേരി-ഗോവിന്ദൻ നായർ
6.അക്കിത്തം-അച്ച്യുതൻ നമ്പൂതിരി
7.ആനന്ദ്-പി.സച്ചിതാനന്ദൻ
8.പ്രേംജി-എം.ജി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്
9.വിലാസിനി-എം.കെ.മേനോൻ
10.വി.കെ.എൻ-വി.കെ.നാരായണൻ
11.മാലി-മാധവൻ നായർ
12.കോവിലൻ-പി.വി.അയ്യപ്പൻ
13. പാറപ്പുറത്ത്-കെ.ഇ.മത്തായി
14. നന്തനാർ-പി.സി.ഗോപാൽ
15. സഞ്ജയൻ-എം.രാമുണ്ണിപ്പണിക്കർ


No comments: